User Tools

Site Tools


lisa_1_aare_pajuste_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lisa_1_aare_pajuste_loputoeoe_naeited [2015/05/26 21:33]
maire.ainso
lisa_1_aare_pajuste_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Lisa 1 Aare Pajuste lõputöö näited ====== 
- 
-Lõputöö võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Aare Pajuste lõputöö „Läbistustestimine võrgu- ja süsteemiadministraatori näitel“ on hea näitliku teoreerilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud läbistustestimise etapid, tüübid, kriteeriumid ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1.  
-  
-{{:​playground:​pajuste1.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 1. Lõputöö teoreetilise osa ilmestamine joonistega (Pajuste, 2014, lk 10).** 
- 
-Ettevalmistusfaasis praktiliseks tööks toob lõputöö autor näiteid teooriast, mida saab rakendada praktilises osas. Joonis 2 ilmestab näiteid, mille kohta on välja toodud, miks just need näited on olulised ja kuidas need on seotud konkreetse lõputöö praktilise osaga. 
-  
-{{:​playground:​pajuste2.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 2. Lahti kirjutatud näited (Pajuste, 2014, lk 18).** 
- 
-Praktilise osaga alustab Pajuste oma lõputöös võrgulahenduse ülesehitamisest,​ mida ta ilmestab joonistega nagu joonisel 3 ning kirjeldab kuidas võrk üles ehitatakse, parameetrid,​ testimise käik ja tulemused. Tulemuste all toob välja töö autor, mis läks hästi ja mis läks halvasti ning pakub omapoolseid põhjendusi,​ mis mõjutas praktilist töö käiku. 
-  
-{{:​playground:​pajuste3.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 3. Praktilises osas võrgu ülesehituse näide (Pajuste, 2014, lk 22).** ​ 
- 
-Joonis 4 toob näite Pajuste lõputöö kolmest leheküljest koosnevast kasutatud kirjanduse loetelust. Kasutatud kirjanduses on nii eesti kui ka võõrkeelseid allikaid ning vormistatud korrektselt tähestikulises järjekorras. 
-  
-{{:​playground:​pajuste4.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 4. Kasutatud kirjanduse näide (Pajuste, 2014, lk 45).** 
  
lisa_1_aare_pajuste_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)