User Tools

Site Tools


lisa_1_aare_pajuste_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lisa_1_aare_pajuste_loputoeoe_naeited [2015/05/26 21:33]
maire.ainso
lisa_1_aare_pajuste_loputoeoe_naeited [2015/05/30 14:09]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Lisa 1 Aare Pajuste lõputöö näited ====== ====== Lisa 1 Aare Pajuste lõputöö näited ======
  
-Lõputöö võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Aare Pajuste lõputöö „Läbistustestimine võrgu- ja süsteemiadministraatori näitel“ on hea näitliku ​teoreerilise ​osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud läbistustestimise etapid, tüübid, kriteeriumid ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1. +Lõputöö võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Aare Pajuste lõputöö „Läbistustestimine võrgu- ja süsteemiadministraatori näitel“ on hea näitliku ​teoreetilise ​osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud läbistustestimise etapid, tüübid, kriteeriumid ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1. 
    
 {{:​playground:​pajuste1.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​pajuste1.jpg?​nolink|}}
lisa_1_aare_pajuste_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)