User Tools

Site Tools


lisa_1_aare_pajuste_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lisa_1_aare_pajuste_loputoeoe_naeited [2015/05/16 23:49]
maire.ainso
lisa_1_aare_pajuste_loputoeoe_naeited [2015/05/30 14:09]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Lisa 1 Aare Pajuste lõputöö näited ====== ====== Lisa 1 Aare Pajuste lõputöö näited ======
  
-Lõputöö võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Aare Pajuste lõputöö „Läbistustestimine võrgu- ja süsteemiadministraatori näitel“ on hea näitliku ​teoreerilise ​osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud läbistustestimise etapid, tüübid, kriteeriumid ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1. +Lõputöö võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Aare Pajuste lõputöö „Läbistustestimine võrgu- ja süsteemiadministraatori näitel“ on hea näitliku ​teoreetilise ​osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud läbistustestimise etapid, tüübid, kriteeriumid ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1. 
    
 {{:​playground:​pajuste1.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​pajuste1.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 1. Lõputöö teoreetilise osa ilmestamine joonistega (Pajuste, 2014, lk 10).+**Joonis 1. Lõputöö teoreetilise osa ilmestamine joonistega (Pajuste, 2014, lk 10).**
  
 Ettevalmistusfaasis praktiliseks tööks toob lõputöö autor näiteid teooriast, mida saab rakendada praktilises osas. Joonis 2 ilmestab näiteid, mille kohta on välja toodud, miks just need näited on olulised ja kuidas need on seotud konkreetse lõputöö praktilise osaga. Ettevalmistusfaasis praktiliseks tööks toob lõputöö autor näiteid teooriast, mida saab rakendada praktilises osas. Joonis 2 ilmestab näiteid, mille kohta on välja toodud, miks just need näited on olulised ja kuidas need on seotud konkreetse lõputöö praktilise osaga.
Line 11: Line 11:
 {{:​playground:​pajuste2.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​pajuste2.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 2. Lahti kirjutatud näited (Pajuste, 2014, lk 18).+**Joonis 2. Lahti kirjutatud näited (Pajuste, 2014, lk 18).**
  
 Praktilise osaga alustab Pajuste oma lõputöös võrgulahenduse ülesehitamisest,​ mida ta ilmestab joonistega nagu joonisel 3 ning kirjeldab kuidas võrk üles ehitatakse, parameetrid,​ testimise käik ja tulemused. Tulemuste all toob välja töö autor, mis läks hästi ja mis läks halvasti ning pakub omapoolseid põhjendusi,​ mis mõjutas praktilist töö käiku. Praktilise osaga alustab Pajuste oma lõputöös võrgulahenduse ülesehitamisest,​ mida ta ilmestab joonistega nagu joonisel 3 ning kirjeldab kuidas võrk üles ehitatakse, parameetrid,​ testimise käik ja tulemused. Tulemuste all toob välja töö autor, mis läks hästi ja mis läks halvasti ning pakub omapoolseid põhjendusi,​ mis mõjutas praktilist töö käiku.
Line 17: Line 17:
 {{:​playground:​pajuste3.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​pajuste3.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 3. Praktilises osas võrgu ülesehituse näide (Pajuste, 2014, lk 22). +**Joonis 3. Praktilises osas võrgu ülesehituse näide (Pajuste, 2014, lk 22).** 
  
 Joonis 4 toob näite Pajuste lõputöö kolmest leheküljest koosnevast kasutatud kirjanduse loetelust. Kasutatud kirjanduses on nii eesti kui ka võõrkeelseid allikaid ning vormistatud korrektselt tähestikulises järjekorras. Joonis 4 toob näite Pajuste lõputöö kolmest leheküljest koosnevast kasutatud kirjanduse loetelust. Kasutatud kirjanduses on nii eesti kui ka võõrkeelseid allikaid ning vormistatud korrektselt tähestikulises järjekorras.
Line 23: Line 23:
 {{:​playground:​pajuste4.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​pajuste4.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 4. Kasutatud kirjanduse näide (Pajuste, 2014, lk 45).+**Joonis 4. Kasutatud kirjanduse näide (Pajuste, 2014, lk 45).**
  
lisa_1_aare_pajuste_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)