User Tools

Site Tools


dokumendi_viite_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dokumendi_viite_moodustamine [2015/05/14 21:05]
maire.ainso created
dokumendi_viite_moodustamine [2015/05/26 20:54]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Dokumendi viite moodustamine ====== ====== Dokumendi viite moodustamine ======
  
-fdasdfa+Dokumentide puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Ettevõte. Dokumendi nimetus (dokumendi koostamise aeg). 
 + 
 +Internetist pärineva dokumendi puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Autor(id)/ ettevõte, (internetist materjali lugemise kuupäev). Materjali/ dokumendi nimetus (dokumendi koostamise aeg), interneti aadress. Joonisel 1 on toodud internetist pärineva dokumendi viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje.  
 +  
 +{{:​dok_tpt_netist.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 1. Internetist pärineva dokumendi viite koostamine.** 
 + 
 +Internetist pärineva allika puhul peab tegema linnukese kasti allosas //Show All Bibliography Fields// - see võimaldab täiendada lisandmeid, kus eriti oluline on //Year Accessed, Month Accessed, Day Accessed//. Internetist pärinevad allikad ei pruugi olla alati kättesaadavad või uuendatakse andmeid, seega on eriti oluline märkida, mis ajast on antud andmed pärit.
dokumendi_viite_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)