User Tools

Site Tools


ajakirja_artikli_viite_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ajakirja_artikli_viite_moodustamine [2015/05/26 20:37]
maire.ainso
ajakirja_artikli_viite_moodustamine [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Ajakirja artikli viite moodustamine ====== 
  
-Ajakirja artikkli puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Autor(id), (ilmumisaasta). Pealkiri. Ajakirja nimetus, köide (nr), lk. Joonisel 1 on toodud ajakirja artikkli viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje. 
-  
-{{:​ajakirja.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 1. Ajakirja artikli viite koostamine.** 
ajakirja_artikli_viite_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)